Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

My, obywatele Stanu San Andreas, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanu San Andreas niniejszą konstytucję.

 

Artykuł I

Spoiler

Artykuł I

 

§1. Główną siedzibą władz Stanu San Andreas jest miasto Los Santos.

§2. Władzę wykonawczą stanowi Gubernator Stanu San Andreas.

§3. Gubernatorem Stanu San Anderas może zostać tylko i wyłącznie obywatel Stanów Zjednoczonych, który ukończył trzydzieści lat i nie był skazany na karę więzienia. Wyjątkiem może stanowić ułaskawienie przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

§4. Gubernator Stanu San Andreas posiada pełnię praw do podejmowania decyzji, które mają znaczący wpływ na ukształtowanie Stanu San Andreas.

§5. Wraz z rozpoczynającą się kadencją Gubernatora Stanu San Anderas, Gubernator powołuje własny skład Senatu Stanu San Andreas.

§6. Senat Stanu San Anderas posiada władzę ustawodawczą.

§7. Senatorem może zostać osoba. która jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, ukończyła dwadzieścia pięć lat oraz nie została skazana na karę więzienia.

§8. Senat Stanu San Andreas nie może wyprowadzić ustawy, która znacząco ogranicza prawa obywatelskie, wolność słowa, wolność prasy, prawa do protestowania i tym podobne.

§9. Wszystkie ustawy wychodzące spod ramienia Senatu Stanu San Anderas wchodzą w życie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na w.w dokumencie spocznie podpis Gubernatora Stanu San Andreas.

§10. Ustawa wychodząca spod Senatu Stanu San Andreas zostaje umieszczone w dzienniku ustaw niezwłocznie po uchwaleniu przez Gubernatora Stanu San Andreas.

§11. Władzę administracyjną w mieście Los Santos sprawuje Urząd Stanu San Andreas. Na czele urzędu stoi Burmistrz Miasta Los Santos.

§12. Burmistrzem miasta Los Santos może zostać tylko i wyłącznie obywatel Stanów Zjednoczonych, który ukończył dwadzieścia pięć lat i nie był skazany na karę więzienia. Wyjątkiem może stanowić ułaskawienie przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

§13. Burmistrz miasta Los Santos stanowi najwyższą rangę urzędniczą na poziomie miasta. Posiada pełnię praw do podejmowania decyzji administracyjnych dotyczących miasta.

§14. Okres sprawowania urzędu Burmistrza miasta jest dożywotni. Zmianę osoby piastującej to stanowisko może wykonać Gubernator Stanu San Andreas w sytuacji, kiedy aktualny Burmistrz miasta nie wywiązuje się z obowiązków bądź reprezentuje sobą naganne zachowanie i niegodnie reprezentuje władzę.

Artykuł II

Spoiler

Artykuł II

 

§1. Gubernator Stanu San Andreas pełni swoją funkcję przez okres nieokreślony. Wyjątkiem stanowi rezygnacja bądź zniesienie go przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

§2. W razie usunięcia Gubernatora z urzędu, jego śmierci, niezdolności do wykonywania obowiązków Senat Stanu San Andreas wyznacza Gubernatora p.o. (Gubernator pełniący obowiązki). W przypadku wyznaczenia zastępcy Gubernatora urząd przypada zastępcy.

§3. Przed wstąpieniem na urząd Gubernatora, kandydat składa następującą przysięgę:

 

~        Przysięgam (lub ślubuję) uroczyście urząd gubernatora San Andreas wiernie sprawować oraz konstytucji stanu San Andreas dochować, strzec i bronić ze wszystkich swych sił     ~

 

§4. Gubernator Stanu San Andreas powinien informować Senat Stanu San Andreas o bieżących sprawach, które wymagają poprawy, poprzez rozważenie środków, które mają na celu poprawę sytuacji.

Artykuł III

Spoiler

Artykuł III

 

§1. Władzę sądowniczą (judykatywa) sprawuje Sąd Najwyższy w San Andreas.

§2. Urząd Sędziego Najwyższego sprawuje się dożywotnio.

§3. W przypadku nagannego zachowania bądź innej, negatywnej sytuacji, której inicjatorem jest Sędzia Najwyższy, zostaje on zdjęty z piastowania stanowiska przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

§4. Członków Sądu Najwyższego obowiązuje immunitet formalny.

§5. Immunitet zostaje przydzielony wraz z mianowaniem kandydata na stanowisko sędziego.

§6. Immunitet formalny rozumie się jako ograniczenie odpowiedzialności karnej oraz zakaz ograniczania i pozbawiania wolności.

§7. Immunitet formalny może zostać nadany wysoko postawionym osobistościom w Stanie San Andreas za zgodą Sądu Najwyższego oraz Gubernatora Stanu San Andreas.

§8. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby posiadającej immunitet formalny posiada tylko i wyłącznie Gubernator Stanu San Andreas. Wyjątkiem jest zdjęcie immunitetu formalnego przez Sąd Najwyższy (patrz §10.)

§9. Mianowany na stanowisko sędziego musi złożyć następującą przysięgę przed Gubernatorem Stanu San Andreas oraz Senatem Stanu San Andreas:

 

~        Przysięgam (lub ślubuję) uroczyście urząd Sędziego wiernie sprawować oraz konstytucji stanu San Andreas dochować, strzec i bronić ze wszystkich swych sił     ~

 

§10. Immunitet formalny traci swoją moc w przypadku napotkania osoby posiadający w.w instytucję prawną na gorącym uczynku, bez względu na to, jakie wykroczenie/przestępstwo popełniła. Może też zostać zdjęty poprzez decyzję Sądu Najwyższego.

§11. Zmiany w kodeksie karnym, kodeksie cywilnym, kodeksie drogowym czy innym akcie normatywnym dokonuje wyselekcjonowany skład Sądu Najwyższego oraz Senat Stanu San Andreas poprzez radę nadzorczą.

 

Artykuł IV

Spoiler

Artykuł IV

 

§1. Senat proponuje poprawki do niniejszej konstytucji, ilekroć dwie trzecie Senatu uzna to za potrzebne.

Artykuł V

Spoiler

Artykuł V

 

§1. Zdrada przeciwko Stanom Zjednoczonym rozumie się jako prowadzenie wojny przeciwko nim, łączenie siły z ich wrogiem, przestępstwa gospodarcze mające negatywny wpływ na ekonomię państwa.

§2. Proces przeciwko zdrajcy prowadzi specjalna grupa składająca się z Senatu oraz Sądu Najwyższego.

§3. Za zdrajcę można uznać osobę tylko i wyłącznie przy posiadaniu dowodów rzeczowych przeanalizowanych przez biegłych powołanych przez specjalną grupę składającą się z Senatu i Sądu Najwyższego.

§4. Ściganie osób podejrzanych o zdradę państwa, stanu, terroryzm na terenie Stanów Zjednoczonych dokonuje Federalne Biuro Śledcze, Wojsko, Służby Wywiadowcze, Służby Bezpieczeństwa przy współpracy z lokalnymi jednostkami policji.

Artykuł VI

Spoiler

Artykuł VI

 

§1. Jednostka egzekwująca przepisy prawa (Police Department, Sheriff's Department, Highway Patrol, i tym podobne)  jako publiczna jednostka państwowa ma za zadanie działanie na straży życia i mienia ludzi, ograniczenie do minimum lub całkowite zniwelowanie liczby przestępstw, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i ruchu drogowego, ochrona życia i zdrowia obywateli przed bezprawnymi zamachami na ich dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w środkach komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, realizacja poleceń sądu, prokuratury oraz organów administracji rządowej.

 

§2. Superior Court of San Andreas (sąd najwyższy) to organizacja państwowa, najwyższy organ władzy sądowniczej w systemie trójwładzy w Stanie San Andreas (obok władzy wykonawczej i ustawodawczej). Jego zadaniem jest zagwarantowanie, że wszystkie działania władzy wykonawczej i ustawodawczej są zgodne z konstytucją. Do jego innych zadań należy także rozpatrywanie pozwów i spraw wniesionych przez obywateli i organizacje porządkowe oraz wydawanie pełnomocnych i sprawiedliwych wyroków. Wszystkie wyroki i postanowienia Sądu Najwyższego muszą zgodne z obowiązującym prawem oraz konstytucją i nie mogą wykraczać poza ich zakres.

 

§3. Prokuratura ma uprawnienia do zlecania nowych śledztw, zbierania aktualnych informacji ich dotyczących oraz aktywnego udziału w przesłuchaniach. Pełni też rolę koordynatora śledztwa.

 

§4. Organem odpowiedzialnym za wydawanie i rozporządzanie licencjami na broń jest Los Santos Police Department (Administrative Section).

Artykuł VII

Spoiler

Artykuł VII

 

§1. Stan wyjątkowy jest jednym ze stanów obejmujących dany obszar, którego wprowadzenie powoduje w szczególności ograniczenie określonych praw i swobód obywatelskich na dany okres czasu.

Osobą uprawnioną do ogłoszenia i wprowadzenia stanu wyjątkowego jest gubernator. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na czas oznaczony, na części albo na całym terytorium stanu, jeśli zagrożone zostało bezpieczeństwo stanowe, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny.

 

Stan wyjątkowy dzieli się na:

·        wywołany w sytuacji, gdy dotyczy zamachów lub ataków terrorystycznych albo jakiejkolwiek sytuacji związanej z grupami przestępczymi.

·        wywołany w sytuacji, gdy dotyczy jakiejkolwiek katastrofy naturalnej lub rozpoczętej przez czyn człowieka albo katastrofy ekologicznej.

 

§2. Decyzje ograniczające wolności i prawa człowieka oraz obywatela w czasie stanu wyjątkowego nie mogą ograniczać godności człowieka, obywatelstwa, ochrony życia, humanitarnego traktowania, ponoszenia odpowiedzialności karnej, dostępu do sądu, dóbr osobistych, wolności sumienia i religii. Niedopuszczalne jest również ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

 

Artykuł VIII

Spoiler

Artykuł VIII

 

§1. Departament Sprawiedliwości, Departament Skarbu, Departament Obrony i Departament Bezpieczeństwa Krajowego pracują w ścisłej współpracy między sobą, jak i z lokalnymi służbami porządkowymi.

§2. Agencje federalne działające na terenie Stanu San Andreas przeciwdziałają przede wszystkim terroryzmowi, szczególnemu pogwałceniu prawa amerykańskiego, przeciwko szkodliwości wrogich służb wywiadowczych czy też wykrywaniem i likwidowaniem szpiegostwa. Prowadzą też śledztwa przeciwko wysoko postawionym osobistościom przy współpracy z Prokuratorem Generalnym i zwalczają przestępczość zorganizowaną.

§3. Agencja federalna ma prawo prosić o udostępnienie śledztw prowadzonych przez organizacje porządkowe na terenie Stanu San Andreas przy jednoczesnej argumentacji.

§4. Agencja federalna ma prawo przejąć śledztwo innej jednostki państwowej tylko wtedy, kiedy jej śledztwo pokrywa się z aktualnymi prowadzonymi czynnościami w.w jednostki państwowej.

§5. Dokonywanie kontroli osobistej pracowników, agentów, przeprowadzanie zatrzymań, przeszukiwanie nieruchomości czy też rekwiracja pojazdów agencji federalnej wymaga wcześniejszego zaakceptowania wniosku o dokonanie w.w czynności przez Prokuratora Generalnego.

Autor - OCCVLT, Tarcza. 

  • Lubię to! 2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×

Powiadomienie o plikach cookie

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, tutaj: Polityka prywatności